cilësi

6

6

Vështrimi i Cilësisë

kontroll

Proceset e prodhimit kontrollohen nga udhëzimet e inspektimit, të mbështetura nga disponueshmëria e të gjithë vlerësuesve të duhur dhe pajisjeve të provës, së pari në proces dhe kontrollet e fundit të verifikimit.

KPI

Treguesit e Cilësisë së Performancës Themelore (KPI) monitorohen dhe rishikohen në baza të rregullta për të identifikuar përmirësimin e mundshëm.

ekip

Përmirësimi i vazhdueshëm në të gjitha aspektet e performancës është nxitur nga rishikimi i performancës; kjo arrihet përmes asamblesë së grupeve të vogla multidisiplinuar për të inkurajuar komunikimin dhe punën ekipore.

mjedis

Infrastruktura e JJDs siguron një mjedis ku kontrolli i cilësisë merret nga trainimi i punonjësve deri tek motivimi përmes kontrolleve të konformitetit.

prodhim

Për të ofruar një qasje fleksibile dhe bashkëpunuese ndaj kërkesave të klientit, e gjithë prodhimi është planifikuar me një sistem që lejon diskutimin gjatë punës në vazhdim. Produkti identifikohet nga hyrja elektronike në secilën fazë të procesit, sistemi pastaj gjeneron një kartë shtegu në përfundim, duke siguruar një rrugë të tërë procesi.

CERTIFIKATAT